Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą Rasowy Kundel, oznaczona dalej jako Fundacja, ustanowiona przez: Dorotę Perłowską, oznaczoną dalej jako Fundator, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza [*] w kancelarii notarialnej w Piasecznie przy ul. [*] w dniu [*] 2014 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedzibą Fundacji jest miasto Piaseczno.
§ 3
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji, prowadzących działalność związaną z celami Fundacji.
§ 4
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 5
Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska, w szczególności:
promowanie humanitarnych metod opieki nad zwierzętami, ich poszanowania i opieki,
ograniczanie i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
stanie na straży przestrzegania prawnej ochrony zwierząt i ochrony środowiska,
opieka i pomoc zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym,
wzmacnianie w społeczeństwie inicjatyw w zakresie ochrony zwierząt.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
podejmowanie wszelkich inicjatyw edukacyjnych, w tym w szczególności:
współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;
organizowanie spotkań o tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczelniach wyższych;
organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów związanych z celami statutowymi Fundacji;
kształcenie ustawiczne dorosłych;
prowadzenie tematycznych serwisów internetowych;
wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji;
organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji i kampanii zmierzających do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt;
sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu, w tym tworzenie i publikowanie reklam o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim;
współpracę z środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych prawną ochroną zwierząt oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt;
udział i organizowanie pikników, festynów, koncertów.
podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności organizację i wykonywanie zabiegów kastracji, sterylizacji i znakowania zwierząt;
kontrolę instytucji publicznych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności ich działalności w zakresie ochrony zwierząt, w szczególności sprawowanie kontroli wykonania budżetu oraz realizacji ustaw i innych aktów prawnych, działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej;
współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi zajmującymi się tematyką ochrony zwierząt;
występowanie w ramach obowiązujących przepisów przed sądami i innymi organami państwowymi w sprawach o naruszenie ustawy o ochronie zwierząt bądź innych regulacji dotyczących zwierząt, w szczególności kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko prawom zwierząt oraz uczestnictwo w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi;
podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo;
tworzenie i prowadzenie schronisk dla zwierząt;
opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt;
udzielanie pomocy placówkom, w tym osobom fizycznym, niosącym pomoc bezdomnym zwierzętom;
organizowanie i wspieranie działań wolontariatu poprzez propagowanie oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy;
popularyzację wiedzy dotyczącej prawnej ochrony zwierząt;
analizę zmian w regulacjach prawnych dotyczących prawnej ochrony zwierząt.

Majątek i dochody Fundacji
§ 7
Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania.
Fundacja może czerpać również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, subwencji, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach oraz dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.

§ 8
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 9
Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:
Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do członków jej organów oraz osobom,  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
Wykorzystywanie lub przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Zakup towarów  lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku  do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji
§ 10
Organami Fundacji są:
Rada Fundacji
Zarząd Fundacji

§ 11
Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji
§ 12
Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się od 2 do 5 członków.
Członków Rady powołuje Fundator, wskazując jednocześnie członka, który pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Rady.

§ 13
Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
śmierci,
odwołania przez Fundatora.

§ 14
Do uprawnień Rady należą:
ocena bieżącej działalności Fundacji, a w związku z tym przestawianie odpowiednich uwag i wniosków Prezesowi Fundacji i Fundatorowi,
zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
zatwierdzanie ustanowionej przez Zarząd Fundacji organizacji wewnętrznej Fundacji.

§ 15
Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, zwany dalej „Przewodniczącym”.

§ 16
Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku przez Przewodniczącego.
W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym,  członkowie Zarządu Fundacji oraz inne zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji.
Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym udziałem.

§ 17
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.

Zarząd Fundacji
§ 18
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się od 1 do 3 członków.
Członków Zarządu powołuje Fundator, wskazując jednocześnie członka, który pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu.
W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa, lub w przypadku rezygnacji Prezesa na ręce Fundatora,
śmierci,
odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, działania w sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi.

§ 19
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
realizowanie celów Fundacji,
organizowanie działań służących realizacji celów Fundacji,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, niebędących członkami Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
tworzenie oddziałów, zakładów i filii,
rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami,
występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie oraz likwidacji Fundacji,
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes Zarządu.
Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 20
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa:
w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie;
w przypadku zarządu wieloosobowego – każdy członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku zobowiązań powyżej 2.000,00 (słownie dwóch tysięcy) złotych oświadczenia woli składają łącznie Prezes Zarządu oraz członek Zarządu.
Zmiana Statutu

§ 21
Fundator może dokonać zmiany statutu na wniosek Zarządu.
Zmiany w Statucie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Likwidacja Fundacji
§ 22
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator wyznaczając likwidatora. Likwidator może zostać wyznaczony spośród członków Zarządu.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji likwidator przekazuje organizacjom realizującym cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.